Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
 
 Головна / Вісник ХНУ / Економічна серія.
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Конкурентоспроможність стратегічного набору підприємства: вимір на стадіях розробки та реалізації стратегій
Фоломкіна І.С.
конкурентоспроможність, РЁстратегічний набір, РЁгіпотетична, РЁреальна, РЁпотенційна конкурентоспроможність, РЁіндекс конкурентоспроможності.
Вісник ХНУ №869 Стор. 89-94

У статті обґрунтовано необхідність здійснення оцінки конкурентоспроможності стратегі-чного набору підприємства i визначено сутність цього поняття; розглянуто види конкурентосп-роможності стратегічного набору: гіпотетична, потенційна, реальна, та розроблено систему по-казників їх оцінки; запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності стратегічного набору підприємства.2.  Особливості прогнозування деяких показників фінансової безпеки регіону
Червяков І.М., Іващенко П.О., Медвідь М.М.
фінансова безпека, РЁрегіональна економіка, РЁпрогнозування.
Вісник ХНУ №869 Стор. 137-142

Розглядаються особливості прогнозування значень показника фінансової безпеки регіону Відношення витрат до доходів населення.3.  Нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів україни: моделі оцінки й регулювання
Клебанова Т.С., Гур'янова Л.С.
регіон, РЁрівень соціально-економічного розвитку, РЁпроцеси вирівнювання, РЁпогроза дезінтеграції національної економіки, РЁекономічний ріст, РЁдержавне фінансове регулювання, РЁсубвенції, РЁдотації, РЁбюджетні інвестиції, РЁсценарій, РЁімітаційне моделювання, РЁбагатомірний аналіз.
Вісник ХНУ №869 Стор. 161-169

У роботі пропонується комплекс моделей аналізу диференціації регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку (СЕР), що на основі методів багатомірного аналізу, методу сценаріїв і імітаційного моделювання дозволяє здійснювати динамічну класифікацію регіонів, досліджувати структуру отриманих класів, визначати коефіцієнти нерівномірності й асиметрії, оцінювати наслідку реалізації різних варіантів політики вирівнювання СЕР регіонів.4.  Моделювання циклічного розвитку регіону
Раевнева Е.В.
регіон, РЁсфера життєдіяльності регіону, РЁрозвиток, РЁмодель, РЁдіагностика, РЁпрогнозування, РЁточка виникнення кризи.
Вісник ХНУ №869 Стор. 189-198

Стаття присвячена побудові моделі визначення крапки прояву кризи в циклі розвитку регіону. Регіон розглядається як багатовимірна система, що складається з сукупності сфер його життєдіяльності. Запропонована модель, сформована на підставі використання спектрального аналізу, дозволяє діагностувати моменти виникнення точок локальних криз, тобто кризових явищ окремої сфери, та точок глобальних криз, що передбачають виникнення ефектів системної кризи в розвитку регіону.5.  Фінансове забезпечення та впровадження аудиту ефективності діяльності закладів охорони здоров'я в україні
Портна О.В.
фінансування охорони здоров'я, РЁаудит ефективності, РЁекономічність, РЁефективність, РЁрезультативність.
Вісник ХНУ №869 Стор. 210-220

В статті пропонується та обгрунтовується впровадження аудиту ефективності діяльності закладів охорони здоров'я при багатоканальному фінансуванні. Основою цього аналізу є співвідношення між ресурсами, процесами, продуктами та результатами/ефек-тивністю на шляху досягнення закладами охорони здоров'я цілей. Також пропонується аналіз впливу цієї діяльності (або бездіяльності) на вирішення суспільно важливих проблем збереження здоров'я населення.6.  Дослідницький інструментарій транскордонного співробітництва
Альдикенова С.М.
дослідницький інструментарій, РЁтранскордонне співробітництво, РЁрегіон, РЁматематичні методи, РЁбалансові моделі, РЁкластерний аналіз, РЁSWOT-аналіз.
Вісник ХНУ №869 Стор. 229-233

Розглянуті найважливіші методи математичного моделювання. Зроблено аналіз можливостей їх використання у якості дослідницького апарату при вивченні транскордонного співробітництва.7.  Соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження регіональних економічних систем
Кондратенко Н.О.
ресурсозбереження, РЁсоціально-екологічні ознаки, РЁресурси, РЁекономіка, РЁпотенціал
Вісник ХНУ №921 Стор. 86-92

У статті розглянуто соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження як сукупність науково обґрунтованих і сформульованих принципів, завдань і ціліспрямованих дій держави, громадсь-ких організацій і окремих громадян. Доведено, що соціально-екологічні ознаки парадигми ре-сурсозбереження виступають як один з найважливіших засобів досягнення гармонії у відноси-нах людини і природи.8.  Інноваційна модель функціонування машинобудівного підприємства як фактор його результативності
Кромська Л. А.
інноваційна модель, РЁінноваційний проект, РЁмашинобудівне підприємство, РЁконкурентноспроможна продукція, РЁрезультативність функціонування
Вісник ХНУ №921 Стор. 92-97

В статті запропоновано інноваційну модель функціонування машинобудівного підприємства на основі вдосконалення концепції гнучкого розвитку підприємства. Розглянуто вирішення за допомогою інноваційної моделі проблеми результативності функціонування машинобудівного підприємства в частині організації безперервного процесу створення конкурентоспроможної продукції.9.  Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу
Оболенцева Л.В.
імідж, РЁрегіон, РЁкомунікативна політика, РЁіміджеформуючі фактори, РЁмеханізм формування іміджу
Вісник ХНУ №921 Стор. 98-102

Стаття присвячена проблемам створення іміджу регіону. Розглянуто підхід щодо розвитку регіонального іміджу, досліджено його структуру та іміджеформуючі фактори. Розкрито механізм формування іміджу регіону, зокрема виділено ключові етапи щодо його забезпечення.10.  Реформування наглядових систем країн світу та перспективи для україни
Поправка О.Г.
фінансовий сектор, РЁреформування, РЁсистема регулювання і нагляду, РЁбанківський нагляд
Вісник ХНУ №921 Стор. 124-129

У статті розкрито основні світові тенденції щодо реформування систем регулювання та на-гляду за фінансовим сектором. А також висвітлено пропозиції міжнародних організацій щодо протистояння кризовим явищам шляхом вдосконалення систем регулювання і нагляду. Визна-чено основні аспекти, на які необхідно звернути увагу наглядовим органам України у світі ре-формування систем регулювання та нагляду провідних країн світу.11.  УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Крикун О.О.
формування, РЁнауково-технічний і інноваційний потенціал, РЁреалізація, РЁрегіон
Вісник ХНУ №943 Стор.

В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования и условия устойчивого развития научно-технического и инновационного потенциала Харьковского региона. Установлены количественные и качественные параметры инновационного потенциала, а также предметное содержание инновационной деятельности, которая задает направление мобилизации и развитию ресурсной составляющей в регионе. Предложены условия эффективной реализации заданий инновационного развития промышленности региона.12.  ОЦІНКА СТАНУ ОБОВ"ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Мужилівський В.В.
обов"язкове державне страхування, РЁневикористані страхові платежі, РЁрегулювання обов"язкового страхування
Вісник ХНУ №943 Стор.

В статье рассматриваются проблемы обязательного государственного страхования, определена экономическая природа обязательного государственного страхования и основные направления государственной политики в этом секторе.13.  ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Положенцев Д.В.
індикативне управління, РЁіндикативне планування, РЁсоціально-економічний розвиток, РЁрегіон, РЁдержава
Вісник ХНУ №943 Стор.

В статье рассмотрены вопросы индикативного управления и индикативного планирования на государственном и региональном уровнях, определены приоритеты социально-экономической политики органов государственной власти региона.14.  ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Шуба М.В.
регіон, РЁрегіональна економіка, РЁсистема, РЁсистемний підхід, РЁсистемний аналіз
Вісник ХНУ №943 Стор.

Рассмотрен системный подход как один из методов исследования экономики региона. Ис-следована сущность аспектов системного подхода относительно региональных исследований. Обобщенны основные методы системного анализа. Очерчены принципы, которых необходимо придерживаться при проведении системного анализа региональной экономики.15.  Ресурсний підхід до визначення фірми як інтегратора знань
Марченко О.С.
технологічний підхід, РЁресурсна теорія, РЁінтелектуальні ресурси, РЁінтеграція знань, РЁуправління знаннями
Вісник ХНУ №935 Стор. 43-48

Особливістю структури ресурсів фірми в економіці знань є висока питома вага специфічних та інтерспецифічних інтелектуальних ресурсів, до яких належать інтелектуальні нематеріальні активи, особисті інтелектуальні здібності працівників (їх знання, вміння, досвід, репутація), накопичені фірмою об"єктивовані знання, які виступають головним чинником, забезпечуючим конкурентні переваги бізнесу. Отже дослідження знаннєінтеграційної функції сучасної фірми є актуальним, має значний теоретичний і практичний потенціал.16.  Економіка брендів і розподіл економічної влади
Мірясов Ю.О.
бренд, РЁрепутація, РЁсила бренду, РЁінформаційна конкурентоспроможність, РЁаутсорсинг
Вісник ХНУ №935 Стор. 54-59

У статті проведено теоретичний аналіз брендів в контексті формування інформаційної еко-номіки, розглянуто еволюцію та роль брендів у розподілі економічної влади, досліджується поняття сили бренду та його впливу на механізми конкуренції.17.  Засади державного управління рекламною діяльністю в україні
Демидова О.С.
державне управління, РЁрекламна діяльність, РЁуправління, РЁфункції управління рекламною діяльністю, РЁ принципи державного управління
Вісник ХНУ №935 Стор. 98 -103

У статті здійснено детальний аналіз понять “управління”, “управлінська діяльність”, “рекламна діяльність”, “управління рекламною діяльністю” та “державне управління рекламною діяльністю”, сформульовані авторські визначення цих понять; розглянуто принципи, основні елементи системи та функції державного управління рекламною діяльністю.18.  Формування концептуальних засад системи управління підприємством в контексті пріорітетних елементів ресурсного забезпечення
Сенюра А.Ю.
система управління підприємством, РЁоб"єкт управління, РЁсуб"єкт управління, РЁінтелектуальний капітал, РЁвиробничо-технічний капітал, РЁресурсне забезпечення, РЁсистемний підхід
Вісник ХНУ №935 Стор. 120-126

У статті систематизовано підходи до визначення сутності "підприємство", розглянуто кон-цептуальний підхід до побудови системи управління підприємством та розкрито зміст елементів об"єкта системи управління підприємством.19.  Оптимізація шляхів розвитку світового фінансового ринку
Волкова Ю.Г.
механізм, РЁглобалізація, РЁфінансова складова, РЁреформи, РЁсистема регулювання
Вісник ХНУ №935 Стор. 170-175

В статті розглядаються основні шляхи оптимізації подальшого розвитку світового фінансо-вого ринку. Відзначені загальні завдання, які стоять перед світовою фінансовою спільнотою в період фінансової глобалізації.20.  Еволюція поглядів на резервну валюту та її роль в економіці
Сідоров В.І.
Інститут резервних валют (ІРВ), РЁрегіоналізація, РЁАзіатський валютний союз (ACU), РЁзолотий динар (Al - rahn)
Вісник ХНУ №935 Стор. 199-203

Дана робота присвячена дослідженню особливостей формування інституційної структури на основі такої категорії як "резервна валюта". Дослідження даного питання включають в себе глибокий розгляд функцій валюти та її внутрішньої резервної суті, а також виділення тенденцій розвитку нової інституційної формації. При дослідженні використовується інституціональний підхід.


Знайдено: 20 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна