Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
 
 Головна / Вісник ХНУ / Економічна серія.
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 
Правила для авторів
   
На 1-му рядку друкується УДК із значенням індексу (з тематики статті) – вирівнювання по лівому краю, шрифт напівжирний прямою. 2-й рядок залишається вільним.

На 3-му рядку друкується назва статті – шрифт напівжирний прямою, всі букви ПРОПИСНІ, вирівнювання по центру (без відступу). Після назви статті один рядок пропускається.

Потім друкується прізвище (перша буква прописна, останні – рядкові) і ініціали автора (авторів) з вказівкою (через кому) науковому ступеню, наукового звання (можна використовувати загальноприйняті скорочення) або іншого статусу автора (докторант, аспірант, претендент, студент і ін.) – шрифт напівжирний курсив, вирівнювання по центру (без відступу). Місце роботи або навчання: повна (не абревіатурою) назва установи, по рекомендації якого автор представляє статтю до публікації, друкується нижче за прізвище, без пропуску рядка – шрифт курсив, вирівнювання по центру (без відступу). Якщо з назви організації не можна визначити її місцезнаходження, тоді потрібно (після коми) вказати місто. Якщо автори з різних організацій, то набирається автор і місце роботи одного потім інших.
Після назви організації один рядок пропускається.

Нижче друкується анотація – коротка змістовна новизна статті (не більше 600 знаків) на тій мові, на якій висловлюється текст статті. Анотація выравниванивается по ширині (без відступу); слово «анотація» не писати. Після анотації один рядок залишається вільним.

Далі друкується текст статті. Виклад матеріалу повинен бути ясним, стислим, логічним, без довгих вступів і повторів.
Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України по оформленню статей до публікації у відкритому друці (див. п.3 ухвали президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1).(яка повинна містити такі необхідні елементи: Після тексту статті один рядок пропускається.

На наступному рядку друкується (з відступом) слово «Література», після нього ставиться двокрапка.
Під словом «Література:», без пропуску рядка, перераховуються використані в роботі літературні (і електронні) джерела – вирівнювання по ширині, з відступом (7 мм). Джерела в списку літератури нумеруються в порядку цитування їх в тексті; номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках, наприклад: [1] або [2; 3; 4; 5]; якщо це необхідно, то з вказівкою конкретних сторінок, наприклад: [7, з. 23-27] або [3, з. 43-45; 5, з. 268]. При складанні списку використаної літератури слід дотримувати рекомендації ВАК України, викладені у формі 23 (Бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000 р. №2, з. 39-40). Не допускаються посилання на неопубліковані роботи. Нижче друкується анотація – новизна статті (не більше 600 знаків) українською мовою, англійській мові – вирівнювання по ширині (без відступу), слово «анотація» писати.

Нижче за список літератури друкується: «Поступила в редколегію» з вказівкою дати надання статті.
В кінці статті аспіранта, претендента, студента указується ФІО і наукові регалії наукового керівника.
Нижче ставиться знак © і перераховуються прізвища, ініціали авторів статті і указується рік (© Іванов і.І., 2009 р.).

Після пропуску одного рядка, друкується текст:
Представлений матеріал раніше не публікувався і в інші видання не поданий (шрифт – напівжирний курсив).

Потім, після пропуску одного рядка, друкується такий текст:
Текст статті (і матеріалів, що додаються до неї) на паперовому носієві повністю співпадає з текстом статті (і матеріалів, що додаються до неї) на електронному носієві (шрифт – курсив).

Нижче ставляться підписи всіх авторів.

Зкачати примірник статті


Відомості про автора (авторах) на окремому листі:
назва статті;
ф.и.о. (без скорочень), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада;
назва (без скорочень), адреса і телефон організації, в якій працює або навчається автор (автори);
домашню адресу (для іногородніх – з обов'язковою вказівкою поштового індексу), телефон (для іногородніх – з обов'язковою вказівкою телефонного коду міста), мобільний телефон і e-mail автора (авторів);
ф.и.о. (без скорочень) наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон;
авторська довідка повинна бути завірена друком організації, в якій працює або навчається автор (автори) і від імені якої дана рекомендація до публікації його (їх) статті;
верхнє поле листа повинне бути 50 мм.

Анотації з ключовими словами до статті:
на окремому листі (вирівнювання тексту – по ширині, без відступу) для розміщення в Інтернеті додаються короткі (6-8 рядків машинопису, не більше 600 знаків) анотації з ключовими словами до статті – на 3-х мовах (у такій послідовності: український, російський, англійський);
слова «Анотація», «Анотація», «Summary» не пишуться;
ключові слова (від 5 до 10 слів) друкуються нижче за анотацію, без пропуску рядка. Для написання словосполучень «Ключові слова:», «Ключові слова:» і «Key words:» використовувати шрифт прямої, напівжирний, вирівнювання по ширині, без відступу;
назва статті, автор (автори), організація – все це пишеться (на 3-х мовах) точно так, як і на першій сторінці рукопису для Вісника;
під анотацією, представленою англійською мовою, автор пише (шрифт – курсив) такий текст: «Відповідальність за правильність англійської орфографії і пунктуації несе автор»;
у правому нижньому кутку листа ставиться дата і підпис автора (авторів).

електронний варіант статті на CD чи DVD диску або дискеті формату 1,44 Мб.
До дискети обов'язково повинен бути приклеєний паперовий ярлик з прізвищем автора (авторів), назвою статті і датою.
Всі файли на дискеті повинні розташовуватися в певній послідовності і мати (на російській або українській мовах) такі назви:
1-Текст статті
2-Аннотации з ключовими словами – на 3-х мовах
3-Сведения про автора (авторах)Статті, що подаються в редакцію
повинні в точності відповідати наступним вимогам оформлення:

– текст друкується на одній стороні листа формату А4 (на білих листах), з високою якістю друку (рекомендується лазерний принтер);


– застосовується редактор Microsoft Word, шрифт – Times New Roman (Cyr), розмір шрифту (кегль) – 14 pt., міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання тексту – по ширині (перенесення слів уручну не допускаються, між словами робити тільки один пропуск);


– поля справа, зліва, зверху і знизу – по 20 мм (на першій сторінці поле зверху – 30 мм);


– відступ першого рядка (тобто абзац) – 7 мм. Відступ першого рядка необхідно виставляти на лінійці монітора, в тексті робити абзаци не уручну, а клавішею Enter (або Tab);


– сторінки нумеруються послідовно і розбірливо у верхньому правому кутку листа олівцем (на дискеті нумерація сторінок відсутня);


– скорочення слів, окрім загальноприйнятих (скорочення математичних величин, заходів, термінів), не допускаються;


– вся стаття повинна бути ретельно вивірена автором (авторами), кожна сторінка рукопису підписана автором (авторами) в нижньому правому кутку листа;


– цитати, що приводяться в статті, і математичні формули повинні бути вивірені з особливою ретельністю і завізовані автором (авторами) на полях (відповідальність за правильність цитати, що приводиться, несе автор); за цитатою в квадратних дужках обов'язково указується її джерело;


– математичні символи в рівняннях і формулах вводяться в текст статті за допомогою комп'ютерної техніки (у редакторові Microsoft Equation або MathType Equation); для латинських позначень застосовується курсив, а для грецьких і російських – прямий шрифт;


– всі малюнки, схеми, графіки, діаграми і таблиці, що приводяться в статті, створюються з використанням редактора Microsoft Word і в повністю підготовленому для репродукції вигляді вставляються в текст рукопису строго в межах вказаних вище розмірів сторінки;


– таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх шапка – точно відповідати змісту граф;
– слово «Таблиця» друкується з вирівнюванням по правому краю; перед словом «Таблиця» і після нього рядок не пропускається;
– після номера таблиці і її назви крапка не ставиться;
– назва таблиці пишеться з вирівнюванням по центру, без відступу;
– якщо до таблиці дається сноска*, то її писати слід відразу ж під таблицею, без пропуску рядка (вирівнювання по лівому краю, без відступу); після тексту сноски* крапка не ставиться;
– після таблиці (або сноски* під таблицею) один рядок пропускається;

– всі написи на малюнках, схемах, графіках, діаграмах і осях друкуються шрифтом 10 pt.;

– назви малюнків друкуються відразу під малюнком, без пропуску рядка, з вирівнюванням по центру, без відступу, а підписи (сноски*) під малюнками – з вирівнюванням по лівому краю, без відступу;
– після виноски і назви малюнка крапка не ставиться, приклад:
Мал. 3. Інвестиційна сфера і напрями інвестування
*Розроблено автором по [7, с.15-18]
– після назви малюнка (або сноски* під назвою малюнка) один рядок пропускається;

– формули, таблиці і малюнки послідовно нумеруються арабськими цифрами, наприклад: (1), (2), (3) і т.д.; табл. 1, табл. 2, табл. 3 і т.д.; мал. 1, мал. 2, мал. 3 і так далі (якщо таблиця або малюнок, діаграма, схема в тексті одна, вона не нумерується);

– номер формули друкується з вирівнюванням по правому краю; нумеруються тільки ті формули, на які даються посилання в тексті.

Після тексту статті один рядок пропускається.
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна