Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
 
 Головна / Вісник ХНУ / Економічна серія.
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Взаємозв'язок економічного розвитку та соціокультурної динаміки: сучасні підходи.
Батістова О.І., Яременко О.Л
економічне зростання, соціокультурна динаміка, інститут, культура, глобалізація
Вісник ХНУ №869 Стор. 3-9

Стаття присвячена дослідженню трьох сучасних підходів до взаємозв'язку економічного розвитку та соціокультурної динаміки. У статті розкриваються сутність та основні риси Постмодернізму, Інституціоналізму та Соціальної економіки. Автор акцентує увагу на необхідності включення соціокультурної складової у економічні дослідження.2.  До питання про генезис теорії інтелектуального капіталу
Давидова І.А., Брежнєва-Єрмоленко О.В.
інтелект, людський капітал, знання, інтелектуальний капітал
Вісник ХНУ №869 Стор. 10-13

У статті з'ясовується місце та роль інтелектуального капіталу як категорії економічної теорії шляхом простеження її генетичної природи. Проаналізовано становлення цієї категорії у поглядах представників різних шкіл економічної науки від класиків до інституціоналістів. Показано, що інтелектуальний капітал є збірним поняттям для визначення нематеріальних цінностей, які об'єктивно підвищують вартість компанії3.  до питання про трактування конкурентоспроможності в сучасній економіці
Довгаль Г.В., Довгаль О.А.
конкурентоспроможність, конкуренція, підприємство, товар, економічна система.
Вісник ХНУ №869 Стор. 14-17

Статтю присвячено проблемі трактування поняття «конкурентоспроможність», щодо різних суб'єктів відносин – підприємства, галузі, регіону або економічної системи країни в цілому.4.  Роль розподілу доходів населення в формуванні та функціонуванні середнього класу
Кім М.М.,Чатченко Т.В., Дефорж С.Ю.
середній клас, доходи населення, фактори диференціації його доходів, державна політика перерозподілу доходів.
Вісник ХНУ №869 Стор. 18-25

В статті розглянуто роль розподілу доходів населення і політики їх перерозподілу в формуванні та функціонуванні середнього класу.5.  До питання про становлення поняття економічної кон'юнктури
Корепанов О.С.
економічна кон'юнктура, динаміка
Вісник ХНУ №869 Стор. 26-30

У статті викладено результати дослідження становлення поняття економічної кон'юнктури.6.  Особливості попиту та пропозиції робочої сили в сучасних соціально-економічних умовах
Корнілов О.О.
інноваційний розвиток, інтеграційні процеси, ринкова трансформація, робоча сила, зайнятість, трудова міграція, трудові ресурси, попит та пропозиція робочої сили
Вісник ХНУ №869 Стор. 31-39

Аналізуються особливості попиту та пропозиції робочої сили в процесі інноваційного розвитку економіки України. Визначено джерела поповнення трудових ресурсів. Підкреслено, що однією з форм залучення працівників і безробітних до системи соціально орієнтованої економіки є ринок праці. Зазначено, що міждержавна трудова міграція тісно пов'язана з попитом та пропозицією робочої сили, зі станом внутрішнього та зовнішнього ринка праці.7.  Економічне зростання та циклічність економічного розвитку
Крамаренко А.О.
довгострокові коливання, економічна криза, великі хвилі економічної кон'юнктури, технологічні цикли, економічний розвиток.
Вісник ХНУ №869 Стор. 40-44

Стаття присвячена дослідженню різноманітних поглядів щодо економічного та суспільно-го розвитку. Проводиться аналіз проблеми співвідношення теорії економічного зростання та теорії циклічності, а також їхнього значення для прогнозування економічного розвитку.8.  Класифікація економічних інститутів, як засіб пізнання трансформаційної економічної системи
Олійник М.В.
формальні і неформальні інститути, фінансова криза, класифікація інститутів, трансформаційна економіка.
Вісник ХНУ №869 Стор. 45-52

Розроблено критерії класифікації економічних інститутів, запропоновано їх класифікацію за цими критеріями і показано можливості її застосування до аналізу інституційної динаміки трансформаційної економіки.9.  Еволюція факторних доходів з погляду постіндустріальних тенденцій сучасності
Скібіна С.О.
дохід, домогосподарство, фактор виробництва, конфлікт, компроміс, екологічний, інтелектуальний ресурс.
Вісник ХНУ №869 Стор. 53-57

У статті розглянуто еволюцію розвитку категорії «дохід», проаналізовано його джерела, принципи формування, структуру. Досліджені основні сучасні тенденції формування доходів домогосподарств, акцентовано увагу на розвитку теорії факторів виробництва в постіндустріа-льний період, відзначено такі самостійні ресурси формування доходу як інформаційний та еко-логічний фактори виробництва, розглянуто деякі питання діалектики системи формування до-ходів домогосподарств у контексті еволюції сучасної економічної системи.10.  Становлення та розвиток антиінфляційної політики в україні
Сухань В.О.
макроекономічне регулювання, інфляція, монетарна політика, фіскальна політика.
Вісник ХНУ №869 Стор. 58-63

Стаття присвячена дослідженню антиінфляційної політики, що проводилась в Україні на усьому етапі ринкової трансформації. Проводиться аналіз ефективності заходів відносно регу-лювання інфляційних процесів, а також виділяються етапи розвитку антиінфляційної політики.11.  Державне регулювання освоєння епохальних інновацій в умовах економічної кризи
Ван Бін
державне регулювання, епохальні інновації, науково-технічний прогрес, методи і механізми державного регулювання, економічна безпека.
Вісник ХНУ №869 Стор. 64-70

В статті узагальнено концептуальні підходи державного регулювання освоєння епохаль-них інновацій в сфері енергетики. Показано розмаїтість широкого набору механізмів прямої участі держави і забезпечення економічної незалежності й світового лідерства на матеріалах США. Зроблено висновок про доцільність використання більш широкого набору методів та інструментів участі держави у підтримці епохальних інновацій XXI століття в Україні.12.  Практика виплати дивідендів в підприємствах торгівлі україни
Круглова О.А., Віннікова В.В.
підприємство, акціонерне товариство, торгівля, дивідендна політика, дивіденди.
Вісник ХНУ №869 Стор. 71-76

У статті представлено результати досліджень структурних перетворень у складі суб'єктів господарювання та практики виплати дивідендів в акціонерних товариствах в цілому та в під-приємствах торгівлі зокрема13.  Світовий вплив економічного кризиса на дінаміку світових цін нафти
Рабіа А. Абднллах
нафтогазовий бізнес, державне регулювання економіки, національне господарство, світові ціни нафти, циклічно-хвильова динаміка, фази циклу, економічна криза.
Вісник ХНУ №869 Стор. 77-83

Досліджено основні форми участі держави (на матеріалах США) згладжування негативних наслідків зростання світових цін на нафту. Запропоновано використання перевірених часом методів й механізмів прямої участі держави в антикризових заходах.14.  Внутрішня та зовнішня конкурентоспроможність технічних об'єктів
Телепнєва О.С.
конкуренція, конкурентноздатність, технічний об'єкт.
Вісник ХНУ №869 Стор. 84-88

Розглянуто особливості конкурентноздатності технічних об'єктів. Запропоновано розділення конкурентоспроможності технічних об'єктів на внутрішню та зовнішню.15.  Конкурентоспроможність стратегічного набору підприємства: вимір на стадіях розробки та реалізації стратегій
Фоломкіна І.С.
конкурентоспроможність, стратегічний набір, гіпотетична, реальна, потенційна конкурентоспроможність, індекс конкурентоспроможності.
Вісник ХНУ №869 Стор. 89-94

У статті обґрунтовано необхідність здійснення оцінки конкурентоспроможності стратегі-чного набору підприємства i визначено сутність цього поняття; розглянуто види конкурентосп-роможності стратегічного набору: гіпотетична, потенційна, реальна, та розроблено систему по-казників їх оцінки; запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності стратегічного набору підприємства.16.  Медичне страхування як одне з джерел фінансування охорони здоров'я
Глущенко В.В., Мітькова О.О.
страхування, медичне страхування, загальнообов'язкове медичне страхування, моделі фінансування, джерела фінансування.
Вісник ХНУ №869 Стор. 95-104

Стаття присвячена дослідженню існуючих сучасних моделей фінансування системи охо-рони здоров'я. Автор акцентує увагу на необхідності реформування системи фінансування вітчизняної медицини на базі досвіду успішно функціонуючих механізмів медичного страху-вання в зарубіжних країнах17.  Деформації біржового механізму та шляхи їх подолання
Глущенко В.В., Бесєдін Є.І.
біржовий механізм, біржі, деформації, фінансовий ринок.
Вісник ХНУ №869 Стор. 105-110

У статті розглянуто деформації біржового механізму. Визначено типи деформацій. Першою формою є фіктивізація біржових операцій. Другою формою деформацій є викривлення участі держави у біржових операціях, що здійснюються за рахунок державних коштів. Третій тип деформацій біржового механізму пов'язаний з надмірним припливом іноземного капіталу у статутний капітал українських бірж. Розроблено шляхи подолання визначених деформацій.18.  Концептуальна модель фінансової діагностики підприємства
Кость Я.О.
фінансовий менеджмент, фінансова діагностика підприємства, фактори впливу на діяльність підприємства, функції, принципи фінансової діагностики.
Вісник ХНУ №869 Стор. 111-117

У статті проведено узагальнення основних теоретичних аспектів фінансової діагностики підприємства, що слугувало основою для побудови концептуальної моделі. Здійснено систематизацію найважливіших складових моделі, визначено їх основні риси та відслідковано взаємозв'язки між ними.19.  Визначення факторів впливу на обсяги податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в україні
Лазебник Ю.О.
податкові надходження, податкове навантаження, бюджет, макроекономічні показники, метод головних компонент.
Вісник ХНУ №869 Стор. 118-124

У статті було виділено п'ять узагальнених провідних факторів, що мають значний вплив на результативні показники функціонування податкової системи України, встановлено характер та силу їх впливу, а також ранжовано за ступенем значущості за допомогою методу головних компонент.20.  Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку
Пантелєєв В.П., Клітенко І.Ю.
короткотермінові позички, безвідсоткові позички, тимчасовий касовий розрив, єдиний казначейський рахунок, основний «котловий» рахунок
Вісник ХНУ №869 Стор. 125-130

Стаття присвячена особливостям процесу надання короткотермінових та безвідсоткових позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку. Проаналізовано стан надання позичок за рахунок коштів ЄКР місцевим бюджетам у 2007-2008 роках. Надані пропозиції щодо підвищення ефективності процесу розрахунку тимчасового касового розриву, контролю напрямів використання короткотермінових позичок місцевими бюджетами та погашення безвідсоткових позичок.21.  Проблема формування ефективної структури капіталу та вибору форм кредитування інвестиційних проектів
Пантелєєв В.П., Микова М.С.
традиційна, ринковоорієнтована та компромісна теорії структури капіталу, фінансовий важіль, асиметрична інформація, сигнальна модель, теорія послідовності дій.
Вісник ХНУ №869 Стор. 131-136

Авторами розглянуто генезис економічної думки щодо формування ефективної структури капіталу та основні напрямки вивчення даного питання, яке є в однаковій мірі практично значимим для кредитора та позичальника, в умовах трансформації ринкових відносин; проблеми тестування та практичного застосування теорій структур капіталу, проблеми вибору форм кредитування інвестиційних проектів з метою забезпечення фінансової стабільності та автономності підприємств реального сектору економіки.22.  Особливості прогнозування деяких показників фінансової безпеки регіону
Червяков І.М., Іващенко П.О., Медвідь М.М.
фінансова безпека, регіональна економіка, прогнозування.
Вісник ХНУ №869 Стор. 137-142

Розглядаються особливості прогнозування значень показника фінансової безпеки регіону Відношення витрат до доходів населення.23.  Ісламська фінансова система як альтернатива подальшого розвитку фінансової системи україни
Сидоров В.І., Шеремет І.В.
ісламська фінансова система, ісламський банк, норми та закони шаріату, «ріба», «мейсір», «гарар».
Вісник ХНУ №869 Стор. 143-147

В статті розглянута ісламська фінансова система, її структура, основні принципи її функціонування. Розглянута низка дій, що необхідні, для того щоб використання всього раціонального, що є у ісламських фінансових інститутів стало можливим й в Україні.24.  Cтруктура інформаційної системи довгострокового пільгового освітнього кредитування
Андрієенко В.М., Пашенко Г.В.
інформаційна система, довгострокові пільгові освітні кредити, розподілена база даних, інформаційні технології, обчислювальна техніка, система управління базами даних.
Вісник ХНУ №869 Стор. 148-152

Авторами розроблено структуру інформаційної системи, яка знижує трудовитрати співробітників, що займаються довгостроковим пільговим освітнім кредитуванням, а також забезпечує можливість ефективного контролю розподілу, використання і погашення кредитів25.  Моделювання еволюційної динаміки пенсійного соціуму
Даніч В.М., Якимова Л.П.
концепція, пенсійна система, пенсійний соціум, інститут, еволюція, пенсійна поведінка, портрет, модель.
Вісник ХНУ №869 Стор. 153-160

Авторами запропоновано концепцію моделювання еволюційної динаміки пенсійного соціуму, що складається з двох рівнів: структурно-логічного та інформаційно-математичного. В рамках першого рівня розкрито сутність понять: пенсійний соціум, пенсійна поведінка, еволюція, портрет, модель пенсійного соціуму. Описано структуру, логіку взаємодії елементів, еволюцію пенсійного соціуму. Інформаційно-математичний рівень представлено трьома конту-рами: аналітичного моделювання, імітаційного моделювання, формування системних рекомендацій.26.  Нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів україни: моделі оцінки й регулювання
Клебанова Т.С., Гур'янова Л.С.
регіон, рівень соціально-економічного розвитку, процеси вирівнювання, погроза дезінтеграції національної економіки, економічний ріст, державне фінансове регулювання, субвенції, дотації, бюджетні інвестиції, сценарій, імітаційне моделювання, багатомірний аналіз.
Вісник ХНУ №869 Стор. 161-169

У роботі пропонується комплекс моделей аналізу диференціації регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку (СЕР), що на основі методів багатомірного аналізу, методу сценаріїв і імітаційного моделювання дозволяє здійснювати динамічну класифікацію регіонів, досліджувати структуру отриманих класів, визначати коефіцієнти нерівномірності й асиметрії, оцінювати наслідку реалізації різних варіантів політики вирівнювання СЕР регіонів.27.  Оцінка конкурентоспроможності енергозабезпечуючих кампаній україни на основі концепції зростання вартості бізнесу
Книш А.С., Лобунець В.І.
конкурентоспроможність підприємств, концепція зростання вартості бізнесу, оцінка конкурентоспроможності, формування конкурентних переваг енергозабезпечуючих кампаній.
Вісник ХНУ №869 Стор. 170-174

Запропоновані методика і критерійні оцінки конкурентоспроможності енергозабезпечую-чих кампаній (ЕЗК) України, засновані на еластичності показників ефективності їх діяльності. Сформульовані умови вибору найбільш конкурентної Э ЕЗК. Відмічена доцільність застосу-вання розробленого підходу для управління конкурентоспроможністю як ЕЗК, так і підприємств інших галузей промисловості і напрямів діяльності.28.  Концепція застосування інструментарію дискретної нелінійної динаміки в індикативному управлінні
Максишко Н.К.
індикативне управління, методи дискретної нелінійної динаміки, аналіз, прогнозування, економічна динаміка.
Вісник ХНУ №869 Стор. 175-180

В контексті задачі забезпечення ефективності індикативного управління в сучасній економіці виявлені проблемні особливості еволюції економічних систем як об'єкта аналізу та прогнозування та викладена авторська концепція системи індикативного управління на базі використання інструментарію дискретної нелінійної динаміки. Розглянуто його можливості та переваги.29.  Вивод рівнянь системної динаміки технологічного процесу із статистичної теорії виробни-чо-технічних систем
Пігнастий О.М., Ходусов В.Д., Меркулова Т.В.
синергетика, базовий продукт, мікроскопічний опис, функція розподілу, інженерно-виробнича функція.
Вісник ХНУ №869 Стор. 181-188

Для технологічного процесу підприємства запропонована методика побудови рівнянь системної динаміки з використанням статистичного опису виробничо-технічних систем. Пока-зано, що рівняння системної динаміки є окремим випадком системи балансових рівнянь в ста-тистичному описі виробничо-технічних систем.30.  Моделювання циклічного розвитку регіону
Раевнева Е.В.
регіон, сфера життєдіяльності регіону, розвиток, модель, діагностика, прогнозування, точка виникнення кризи.
Вісник ХНУ №869 Стор. 189-198

Стаття присвячена побудові моделі визначення крапки прояву кризи в циклі розвитку регіону. Регіон розглядається як багатовимірна система, що складається з сукупності сфер його життєдіяльності. Запропонована модель, сформована на підставі використання спектрального аналізу, дозволяє діагностувати моменти виникнення точок локальних криз, тобто кризових явищ окремої сфери, та точок глобальних криз, що передбачають виникнення ефектів системної кризи в розвитку регіону.31.  Застосування байєсівських мереж в економіці
Черняк О.І., Кучерук Л.В.
кредитний ризик, байєсівська мережа, пов'язана група.
Вісник ХНУ №869 Стор. 199-209

Дослідження присвячено проблемі концентрації кредитного ризику, яка виникає в результаті взаємозв'язків між партнерами банку. В результаті було виокремлено осіб, які можуть формувати пов'язану групу. Використано байєсівську мережу як один із інструментів вирішення даної проблеми. На прикладі показано практичну реалізацію побудованої моделі.32.  Фінансове забезпечення та впровадження аудиту ефективності діяльності закладів охорони здоров'я в україні
Портна О.В.
фінансування охорони здоров'я, аудит ефективності, економічність, ефективність, результативність.
Вісник ХНУ №869 Стор. 210-220

В статті пропонується та обгрунтовується впровадження аудиту ефективності діяльності закладів охорони здоров'я при багатоканальному фінансуванні. Основою цього аналізу є співвідношення між ресурсами, процесами, продуктами та результатами/ефек-тивністю на шляху досягнення закладами охорони здоров'я цілей. Також пропонується аналіз впливу цієї діяльності (або бездіяльності) на вирішення суспільно важливих проблем збереження здоров'я населення.33.  Особливості і тенденції сучасної демографічної кризи в україні
Яковенко Т.В.
демореальність, депопуляція, демовідтворення, демографічна криза, економічні фактори, соціальні фактори, тенденції розвитку.
Вісник ХНУ №869 Стор. 221-228

В статті наведений аналіз сучасного стану демографічних процесів в Україні. Визначені особливості, причини, компоненті і тенденції сучасної демографічної кризи: економічні, соціальні, соціально-психологічні та ін. Акцентується увага на найбільш гострих існуючих і можливих в перспективі соціально-демографічних проблемах в Україні.34.  Дослідницький інструментарій транскордонного співробітництва
Альдикенова С.М.
дослідницький інструментарій, транскордонне співробітництво, регіон, математичні методи, балансові моделі, кластерний аналіз, SWOT-аналіз.
Вісник ХНУ №869 Стор. 229-233

Розглянуті найважливіші методи математичного моделювання. Зроблено аналіз можливостей їх використання у якості дослідницького апарату при вивченні транскордонного співробітництва.35.  Розвиток економічного потенціалу україни під дією глобалізаційних процесів
Кучумова І.Ю.
глобалізація, світова конкуренція, економічний потенціал, соціально-економічний розвиток держави.
Вісник ХНУ №869 Стор. 234-239

У статті доведено, що для інтеграції економіки України у світове господарство необхідно наслідувати тенденції розвитку економічної глобалізації, враховуючи національні інтереси та особливості кожної країни. На сучасному етапі світова інтеграція супроводжується наростанням конкуренції між країнами, революційними змінами в механізмі реалізації ними своїх потенційних можливостей.36.  Еволюція та сучасний стан концепції контролінгу
Рахман М.С.
контролінг, управлінський облік,менеджмент.
Вісник ХНУ №869 Стор. 240-246

У статті розглядається еволюція та сучасний стан концепції контролінгу. Аналізується видове й змістовне наповнення методичного забезпечення контролінгу.


Знайдено: 36 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна