Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
 
 Головна / Вісник ХНУ / Економічна серія.
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Ноосферна теоретична економія – основа економіки цивілізацій у xxi столітті (частина друга)
Субетто О.І.
Глобальна Інтелектуальна Чорна Діра, фінансова капіталократія, ноосферно-парадигмальна революція в економичній науці, еколого-ноосферна філософія, саморуйнування учасного світу, ноосферно-соціалістичні основи буття людства, соціальна економія
Вісник ХНУ №921 Стор. 6-24

Обґрунтовується необхідність подолання капіталізму, капіталократії, ринково-капіталістичного розуму і встановлення невідворотності переходу Росії та людства до Ноосфе-ризму чи Ноосферного Соціалізму, до ноосферної економіки та ноосферної теоретичної економії.2.  Мережеві структури як чинник ефективності інноваційного підприємництва
Головій В.М.
інноваційне підприємництво, міжорганізаційні мережі, віртуальна фірма, інноваційна діяльність
Вісник ХНУ №921 Стор. 24-29

Розкрито роль міжорганізаційних мереж як організаційної форми інноваційного підприємництва, обґрунтовано їх переваги порівняно з ієрархічними структурами та недоліки. Визначено фактори ефективності мереж, розкрито особливості моделі віртуальної фірми.3.  Категорія ""ризиків"" в дискурсі сучасної економічної теорії
Коломієць Г.М., Гузненков Ю.Г.
невизначеність, загроза, небезпека, ризик
Вісник ХНУ №921 Стор. 29-34

У статті розділяються поняття ""загроза"", ""небезпека"", ""ризик"", здійснюється аналіз різних підходів до визначення терміну ризик. Розглядається зміна структури економічних ризиків у зв""язку з інтернаціоналізацією господарських процесів.4.  Небезпеки і ризики сучасної економіки
Коломієць Г.М., Гузненков Ю.Г.
глобальні ризики, глобальні небезпеки, катастрофоопірна стратегія, національна кризоопірна стратегія
Вісник ХНУ №921 Стор. 22-26

У статті розділяються поняття "загроза", "небезпека", "ризик", здійснюється аналіз різних підходів до визначення терміну ризик. Розглядається зміна структури економічних ризиків у зв"язку з інтернаціоналізацією господарських процесів.5.  Освітня функція консалтингу
Марченко О.С.
економічний консалтинг, консалтингові ресурси, освітня функція консалтингу, навчальний ефект консалтингу
Вісник ХНУ №921 Стор. 25-39

Обґрунтовано місце та роль економічного консалтингу у системі освіти економіки знань. Розкрито зміст освітньої функції консалтингу, доведено необхідність розвитку консалтингової діяльності вищих навчальних закладів.6.  Типи споживання: від архаїки до пост економіки
Мірясов Ю.О.
корисність, благо, мінімізоване споживання, накопичувальне споживання, елітне споживання
Вісник ХНУ №921 Стор. 39-43

У статті дається теоретичний аналіз категорії "споживання", на основі еволюційного підходу запропонована характеристика основних типів споживання, показана роль споживання в структурі економічних відносин.7.  Сутність венчурного капіталу як економічної категорії
Пилипенко Б.Г.
венчурний капітал, венчурне фінансування, економічна категорія, сутнісні ознаки, ризик, акції, прибуток, інноваційна діяльність
Вісник ХНУ №921 Стор. 44-49

У статті висвітлено сучасні підходи до визначення сутності венчурного капіталу та венчурного фінансування, охарактеризовано його особливості та специфічні риси, обґрунтовано визначення венчурного капіталу як економічної категорії, що відображує систему суспільних відносин з приводу залучення капіталу в малі та середні підприємства.8.  Сучасні відтворювальні тенденції та людський розвиток
Савицька Н.Л.
суспільне відтворення, господарський розвиток, економіка знань, людина як суб"єкт господарського розвитку
Вісник ХНУ №921 Стор. 50-55

У статті здійснено теоретичне узагальнення впливу основних постіндустріальних тенденцій на висування людини у центр суспільного відтворення як підґрунтя сучасного госпо-дарського розвитку.9.  Організаційні особливості інтелектуальних послуг в умовах інноваційної економіки
Ярмак О.В.
інтелектуальні послуги, державні, приватні комерційні і некомерційні організації сфери інтелектуальних послуг, інтелектуальна організація, що навчається
Вісник ХНУ №921 Стор. 56-60

Розкрито організаційно-економічні особливості діяльності державних, приватних комерційних і некомерційних закладів, що діють в сфері інтелектуальних послуг. Обґрунтовано загальні характеристики організації інтелектуальних послуг: культура творчості; навчання як безперервний процес руху знань; мережеві взаємозв"язки та взаємодія.10.  Розвиток ринку робочої сили на підставі формування у тру-дових ресурсів сучасного соціального мислення
Головіна С. В.
ринок робочої сили, зайнятість, соціальне мислення, трудові ресурси
Вісник ХНУ №921 Стор. 61-66

У статті розглядається концептуальний підхід до подолання диспропорцій між попитом та пропозицією на ринку робочої сили, формування конкурентоспроможних трудових ресурсів на основі розвитку у населення сучасного соціального мислення.11.  Інституційні зміни торгівлі як об"єкту державного регулювання
Грицай М.М.
торгівля, державне регулювання, інституційне середовище, інституційне середовище торгівлі, інституційні зміни, інституційні зміни торгівлі
Вісник ХНУ №921 Стор. 66-71

В статті дається оцінка можливостей та перспектив державного регулювання торгових відносин шляхом впливу на інституційне середовище торгівлі. Розглядаються інституційні зміни торгівлі в якості об"єкту державного регулювання інституційного середовища.12.  Амортизація як важіль відтворення основних засобів колійного господарства залізниць
Демченко М.А.
основні засоби, відтворення, амортизація, залізнична колія, ефект Ломана-Рухті
Вісник ХНУ №921 Стор. 72-80

Розглянуто питання відтворення основних засобів і роль амортизаційних відрахувань у забезпеченні цього процесу, окреслені особливості використання амортизації як економічного важеля в умовах колійного господарства залізниць.13.  Еколого-економічна концепція модернізації електроенергетики
Конащук В.Л.
електроенергетика, енергетичні потужності, модернізація, економічний, екологічний, технологічний аспекти, інноваційний, інвестиційний проекти
Вісник ХНУ №921 Стор. 80-85

В роботі проведено критичний аналіз Енергетичної стратегії України в частині розвитку електроенергетики, на основі якої сформульовано засади еколого-економічної концепції моде-рнізації електроенергетичної галузі країни.14.  Соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження регіональних економічних систем
Кондратенко Н.О.
ресурсозбереження, соціально-екологічні ознаки, ресурси, економіка, потенціал
Вісник ХНУ №921 Стор. 86-92

У статті розглянуто соціально-екологічні ознаки ресурсозбереження як сукупність науково обґрунтованих і сформульованих принципів, завдань і ціліспрямованих дій держави, громадсь-ких організацій і окремих громадян. Доведено, що соціально-екологічні ознаки парадигми ре-сурсозбереження виступають як один з найважливіших засобів досягнення гармонії у відноси-нах людини і природи.15.  Інноваційна модель функціонування машинобудівного підприємства як фактор його результативності
Кромська Л. А.
інноваційна модель, інноваційний проект, машинобудівне підприємство, конкурентноспроможна продукція, результативність функціонування
Вісник ХНУ №921 Стор. 92-97

В статті запропоновано інноваційну модель функціонування машинобудівного підприємства на основі вдосконалення концепції гнучкого розвитку підприємства. Розглянуто вирішення за допомогою інноваційної моделі проблеми результативності функціонування машинобудівного підприємства в частині організації безперервного процесу створення конкурентоспроможної продукції.16.  Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу
Оболенцева Л.В.
імідж, регіон, комунікативна політика, іміджеформуючі фактори, механізм формування іміджу
Вісник ХНУ №921 Стор. 98-102

Стаття присвячена проблемам створення іміджу регіону. Розглянуто підхід щодо розвитку регіонального іміджу, досліджено його структуру та іміджеформуючі фактори. Розкрито механізм формування іміджу регіону, зокрема виділено ключові етапи щодо його забезпечення.17.  Оганізаційні засади удосконалення ризик-менеджменту на підприємстві
Рекун Г.П.
зовнішні та внутрішні ризики, процес управління, підприємство, зовнішнє середовище
Вісник ХНУ №921 Стор. 102-106

Розглянуто поняття ризику, управління ризиком, визначені передумови появи ризику на пі-дприємстві. Обгрунтовано організацію управління ризиками на підприємстві шляхом віявлення основних особливостей, що дасть змогу оперативно реагувати на зміни у ринковій кон"юнктурі, знижуючи при цьому негативний вплив ризиків на підприємство.18.  Оцінка впливу безробіття та приросту населення на обсяги ви-робництва валового регіонального продукту за найбільшими містами україни
Родченко В.Б.
валовий регіональний продукт, демографічні чинники, прирост населення, безробіття, міста
Вісник ХНУ №921 Стор. 107-110

Запропоновано концептуальний підхід до визначення порівняльних оцінок втрат валового регіонального продукту на рівні найбільших міст України за рахунок чинників загального приросту населення та безробіття. Визначено комплекс відносних показників, що характеризують можливе недоотримання доданої вартості від недовикористання людського чинника.19.  Державне регулювання інноваційних відносин у соціальній сфері
Третяк В.П.
державне регулювання, соціальна сфера, інновації, глобалізація
Вісник ХНУ №921 Стор. 111-116

У статті розглянуто напрями вдосконалення державного регулювання інноваційних відносин у соціальній сфері, виявлено особливості інновацій на сучасному етапі розвитку економіки.20.  Методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб"єктів підприємництва
Пантелєєв В.П., Лепілін М. Г.
підсистеми фінансової безпеки суб"єктів підприємництва, ефективне функціонування підсистем
Вісник ХНУ №921 Стор. 117-124

Отримала подальший розвиток методика ефективного функціонування підсистем фінансової безпеки суб"єктів підприємництва. Представлені: інструментарій реалізації завдань кожної з чотирьох підсистем, застосування підсистемами методик і показників, визначені критерії ефективності функціонування підсистем.21.  Реформування наглядових систем країн світу та перспективи для україни
Поправка О.Г.
фінансовий сектор, реформування, система регулювання і нагляду, банківський нагляд
Вісник ХНУ №921 Стор. 124-129

У статті розкрито основні світові тенденції щодо реформування систем регулювання та на-гляду за фінансовим сектором. А також висвітлено пропозиції міжнародних організацій щодо протистояння кризовим явищам шляхом вдосконалення систем регулювання і нагляду. Визна-чено основні аспекти, на які необхідно звернути увагу наглядовим органам України у світі ре-формування систем регулювання та нагляду провідних країн світу.22.  Моделювання впливу елементів механообробного робочого місця на конкурентоздатність продукції, що виробляється
Телепнєва О. С.
якість, виробниче обладнання, робоче місце, механічна обробка
Вісник ХНУ №921 Стор. 130-136

Розглянуто особливості впливу елементів механообробного робочого місця на якість меха-нічної обробки. Запропоновано математичну модель, що описує елементи виробничої системи на якість механооброблення.23.  Аспекти статистичного забезпечення управління розвитком туризму в україні
Чала Т.Г.
система національних рахунків, туристичний потенціал, економічна роль туризму, сателітні рахунки туризму
Вісник ХНУ №921 Стор. 136-144

Дана стаття присвячена проблемі окремого відображення туризму в системі національних рахунків із застосуванням системи "Сателітних рахунків у туризмі" Це сприятиме переосмис-ленню вкладу туризму в національну економіку України як джерела значних і стабільних надходжень до державного та місцевих бюджетів, розвитку суміжних видів економічної діяльності в регіонах з високим рівнем туристичного потенціалу, а також прискорить інтеграцію України в світовий та європейський простір.24.  Ухилення від сплати податків породжує "брудні" гроші
Кривуц Ю. М.
економічна діяльність, податки, "брудні" гроші
Вісник ХНУ №921 Стор. 142--149

Охарактеризовані основні джерела "брудних" грошей, що одержуються від не ліцензованої, але зако-ном визначеної економічної діяльності, або від навмисно-свідомого ухилення від сплати податків.25.  Особливості торгово-економічного співробітництва між україною та чеською республікою
Молодченко О.М.
зовнішня торгівля, структура експорту та імпорту, прогнозування торгово-економічного співробітництва між країнами
Вісник ХНУ №921 Стор. 150-156

Проаналізовано особливості торгово-економічного співробітництва між Україною та Чехі-єю на сучасному етапі. Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення співробітництва. Окреслено проблемні питання торгових відносин між Україною та Чехією. Розраховано про-гнозні показники співробітництва.


Знайдено: 25 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна