Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
 
 Головна / Вісник ХНУ / Економічна серія.
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Трактування сутності прибутку за ринкової системи господарювання
Болдирєва К. В.
прибуток, ринкова система господарювання, капітал, ваптість, економічні школи, дохід
Вісник ХНУ №935 Стор. 9-14

В статті розглянуто походження економічної категорії прибутку та роль, яку він відіграє у процесі виробництва. Звернено увагу на багаточисельність трактувань категорії прибутку. Виявлено фактори, якими обумовлена ця ситуація. Зроблено висновки стосовно трактування сутності прибутку за ринкової системи господарювання.2.  Людський потенціал інноваційного підприємництва: структура та ефективність
Головій В.М.
людський потенціал, інтелектуальний людський потенціал, людський потенціал інновацій, людський капітал інновацій
Вісник ХНУ №935 Стор. 14-19

Розкрито сутність, особливості та головні складові людського потенціалу інноваційної фірми. Доведено необхідність виокремлення у його складі інтелектуального людського потенціалу і людського потенціалу інновацій. Обґрунтовано сутність та структуру людського капіталу інновацій3.  Інтелектуальні ресурси як чинник формування економіки знань
Довгаль О.Г.
інтелектуальні ресурси, інтелектуальні технології, інтелектуальний капітал, інформаційна революція, інновації, економіка знань
Вісник ХНУ №935 Стор. 19-22

Статтю присвячено дослідженню ролі інтелектуальних ресурсів у формуванні економіки знань на сучасному етапі розвитку світової економіки.4.  Небезпеки і ризики сучасної економіки
Коломієць Г.М., Гузненков Ю.Г.
глобальні ризики, глобальні небезпеки, катастрофоопірна стратегія, національна кризоопірна стратегія
Вісник ХНУ №935 Стор. 22-26

У статті проаналізовано зміни в системі господарських ризиків під впливом інверсії рівня домінант сучасного національного економічного розвитку, розглянуто глобальні ризики, ризик глобальних криз економічної системи. Запропоновано концептуальні засади та напрями вироб-лення національної катастрофоопірної стратегії.5.  Соціальна справедливість в системі розподільчих відносин
Куліш О.С.
социальная справедливость, распределение ресурсов, заработная плата
Вісник ХНУ №935 Стор. 27-32

У статті соціальна справедливість представлена як підстава для прийняття та оцінки ефек-тивних рішень в системі розподілу доходів. Показані шляхи до встановлення соціальної справедливості в економіці України.6.  Еволюція теоретичних поглядів на функції держави
Лісений Є.В.
держава, функції держави, історія економічної думки
Вісник ХНУ №935 Стор. 33-43

У статті розглянутий історичний процес еволюції теоретичних поглядів на функції держави в економіці.7.  Ресурсний підхід до визначення фірми як інтегратора знань
Марченко О.С.
технологічний підхід, ресурсна теорія, інтелектуальні ресурси, інтеграція знань, управління знаннями
Вісник ХНУ №935 Стор. 43-48

Особливістю структури ресурсів фірми в економіці знань є висока питома вага специфічних та інтерспецифічних інтелектуальних ресурсів, до яких належать інтелектуальні нематеріальні активи, особисті інтелектуальні здібності працівників (їх знання, вміння, досвід, репутація), накопичені фірмою об"єктивовані знання, які виступають головним чинником, забезпечуючим конкурентні переваги бізнесу. Отже дослідження знаннєінтеграційної функції сучасної фірми є актуальним, має значний теоретичний і практичний потенціал.8.  Зміни світогосподарських відносин як домінанта реформування зовнішньоекономічних інститутів
Меленцова О.В.
глобалізація, фінансова глобалізація, інвестиції, фінансово-економічна криза
Вісник ХНУ №935 Стор. 49-53

Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах подолання кризи української економіки, безумовно, сприяє оздоровленню народного господарства, стає провідним чинником економічного зростання. Об"єктивною необхідністю є більш повна реалізація переваг інститутів зовнішньоекономічних з"язків. Тенденції розширення самостійності інститутів в організації зовнішнеекономічній діяльності вимагають створення регіональних механізмів регулювання діяльності всіх учасників ЗЕД. Минуле десятиліття самостійної діяльності на зовнішніх ринках вітчизняних товаровиробників надає можливість провести науковий аналіз протиріч і проблем, що виникають у зовнішньоекономічній сфері. У періоди загострення економічної кризи виникають спрощені пропозиції повернутися до монополії держави на широкій спектр статей експорту і повного ліцензуванню імпорту як основного джерела бід для неконкурентоспроможної вітчизняної продукції. Для забезпечення зростаючої активності суб"єктів України в реалізації зовнішньоекономічної політики потрібен постійний пошук форм і методів стимулювання ЗЕД9.  Економіка брендів і розподіл економічної влади
Мірясов Ю.О.
бренд, репутація, сила бренду, інформаційна конкурентоспроможність, аутсорсинг
Вісник ХНУ №935 Стор. 54-59

У статті проведено теоретичний аналіз брендів в контексті формування інформаційної еко-номіки, розглянуто еволюцію та роль брендів у розподілі економічної влади, досліджується поняття сили бренду та його впливу на механізми конкуренції.10.  Стан сфери доходів домашніх господарств в умовах ринкової трансформації
Скібіна С.О.
дохід, домогосподарство, заробітна плата, продуктивність праці, трудовий дохід, компенсаційний пакет, гендерна нерівність
Вісник ХНУ №935 Стор. 59-64

У статті розглянуто взаємозв"язок між рівнем доходів та продуктивністю праці, складові трудових доходів, наявність соціального та компенсаційного пакету. Приділено увагу актуальному питанню впливу фінансово-економічної кризи на сукупні доходи домогосподарств транс-формаційного суспільства, поглиблення галузевої та гендерної нерівності у доходах населення.11.  Економіка китаю: посткризові горизонти
Тютюнникова С.В., Сімкіна Н.В.
фінансово-економічна криза, інноваційний розвиток, соціальний напрям реформ
Вісник ХНУ №935 Стор. 65-68

Посткризовий розвиток економіки Китаю показує чергові успіхи подальшого реформування. Розкриваються основні базові елементи національної моделі соціально-економічної системи.12.  Номінальна та реальна форми економічної динаміки
Філякова Т.І.
номінальна та реальна економічна динаміка, економічна політика
Вісник ХНУ №935 Стор. 69-75

У наведенній статті обгрунтовується необхідність системного вивчення взаємозв"язку номінальної та реальної динаміки та її урахування в економічної політиці.13.  Мережева структура інтелектуальних послуг
Ярмак О.В.
послуги, мережі, галузева модель ланцюжка створення вартості
Вісник ХНУ №935 Стор. 69-75

Розкрито сутність та головні організаційні форми реалізації мережевого принципу управління в сфері інтелектуальних послуг. Доведено ефективність галузевої моделі ланцюжка створення вартості. Проаналізовано вплив галузевої мережевої моделі на формування цінності інтелектуальних послуг.14.  Житловий фонд харківського регіону як капітал та об"єкт інвестування
Ачкасов А.Є.,Гелеверя Є.М., Косяк А.П.
житловий фонд, житлове будівництво, відновлення житла
Вісник ХНУ №935 Стор. 81-91

Досліджуються науково-теоретичні та економіко-статистичні засади функціонування жит-лового фонду Харківського регіону. Всебічно визначені класифікаційні ознаки житлового фонду з погляду на нього як на об"єкт інвестування. Уточнено напрями реалізації програмного за-безпечення розвитку житлового господарства на регіональному рівні. Сформульовано пріоритетні умови розвитку економіки житлового господарства за рахунок пожвавлення внутрішнього ринку.15.  Трудовий потенціал як чинник ефективності функціонування підприємства
Гонтарева І.В.
трудовий потенціал, системна ефективність, функціонування підприємства, показники, якість трудового потенціалу
Вісник ХНУ №935 Стор. 92-98

У статті обґрунтовано, що трудовий потенціал є чинником системної ефективності функціонування підприємства. Запропонована методика визначення трудового потенціалу, яка дозволить визначити здатність підприємства виготовляти певний об"єм продукції при заданій якості і техніко-технологічному оснащенні. Приведений практичний приклад використання даної методики, яка дозволила виявити недоліки у функціонуванні машинобудівного підприємства.16.  Засади державного управління рекламною діяльністю в україні
Демидова О.С.
державне управління, рекламна діяльність, управління, функції управління рекламною діяльністю, принципи державного управління
Вісник ХНУ №935 Стор. 98 -103

У статті здійснено детальний аналіз понять “управління”, “управлінська діяльність”, “рекламна діяльність”, “управління рекламною діяльністю” та “державне управління рекламною діяльністю”, сформульовані авторські визначення цих понять; розглянуто принципи, основні елементи системи та функції державного управління рекламною діяльністю.17.  До питання формування стратегії модернізації підприємств електроенергетики
Конащук В.Л.
електроенергетика, енергогенеруючі потужності, енергозаощадження, енергоощадні технології, модернізація, інноваційний, інвестиційний проекти
Вісник ХНУ №935 Стор. 104-109

В роботі розроблено концептуальні засади формування стратегії модернізації підприємств електроенергетики. Пропонується виконати таку модернізацію в рамках загальнонаціонального проекту. Визначено суб"єкти, принципи та етапи розроблення такого проекту.18.  Формування ефективної моделі адміністративного устрою держави: міський аспект
Родченко В.Б.
міський розвиток, малі міста, нормативно-правове поле, адміністративний устрій держави, соціально-економічний розвиток
Вісник ХНУ №935 Стор. 109-113

Проведено критичний аналіз нормативно-правового поля функціонування малих міст в Україні. Узагальнено підходи до регулювання міського розвитку. Визначено ключові теоретичні підвалини регулювання соціально-економічного розвитку міських комплексів та критерії їх регулю-вання.19.  Роль екологічного маркетингу в управлінні вітчизняним ринком екотекстилю
Семак Б.Б.
екологічний маркетинг, ринок екотекстилю, організаційно-економічні механізми
Вісник ХНУ №935 Стор. 114-120

У статті розглянуто прийоми екологічного маркетингу, які можуть бути використані для управління вітчизняним ринком екотекстилю. Основна увага приділена розкриттю організаційно-економічних механізмів функціонування даного ринку.20.  Формування концептуальних засад системи управління підприємством в контексті пріорітетних елементів ресурсного забезпечення
Сенюра А.Ю.
система управління підприємством, об"єкт управління, суб"єкт управління, інтелектуальний капітал, виробничо-технічний капітал, ресурсне забезпечення, системний підхід
Вісник ХНУ №935 Стор. 120-126

У статті систематизовано підходи до визначення сутності "підприємство", розглянуто кон-цептуальний підхід до побудови системи управління підприємством та розкрито зміст елементів об"єкта системи управління підприємством.21.  До питання про перспективи розвитку автомобілебудівних підприємств україни
Троян О.В.
машинобудування, інноваційний розвиток, стратегія ін¬нова¬цій¬ного розвитку, ринок продукції автомобілебудування, автопарк, структура ринку, конкуренція
Вісник ХНУ №935 Стор. 126-130

У статті проаналізована діяльність автомобілебудівної галузі України; визначені тенденції розвитку ринку; виявлені проблеми, що уповільнюють розвиток підприємств та окреслені можливі перспективи розвитку автомобілебудування.22.  Вдосконалення управління потенціалом розвитку банківського сектору економіки
Челомбітько Т.В.
потенціал банківського сектору, розвиток, державне управління, економічна політика, капіталізація
Вісник ХНУ №935 Стор. 131-138

В роботі висвітлюються проблеми державного регулювання діяльності вітчизняного банківського сектору. Запропоновано комплексну програму вдосконалення управління банківським сектором національної економіки. Надано конкретні пропозиції щодо удоскона-лення механізму державного регулювання банківської діяльності.23.  Проблемні аспекти формування кредитних портфелів комерційних банків країн центральної та східної європи
Беляєва О.О.
кредитний портфель, формування кредитного портфелю, країни ЦСЄ, сучасна фінансова криза
Вісник ХНУ №935 Стор. 139-144

В статті досліджена тенденція розвитку банківського та кредитного ринків країн ЦСЄ, здійснений аналіз впливу на формування кредитних портфелів цих країн процесів їх європейської інтеграції, які зумовили прихід на місцеві ринки іноземних банків та транснаціональних ба-нківських груп. Проаналізовані джерела формування кредитних портфелів країн ЦСЄ, їх структуру та якість через призму світової фінансової кризи.24.  Тенденціі функціонування світового фінансового ринку
Журавель В.В.
світовий фінансовий ринок, валютні відносини, валютні ринки, фінансові потоки, міжбанківський валютний ринок
Вісник ХНУ №935 Стор. 144-150

В статті розглянуто поняття, характерні риси, головні елементи світового фінансового ринку. Приділена увага системі валютних відносин, соціально-економічній функції сучасних валютних відносин. Розкрита сутність валютних ринків та передумов їх створення, а також головні функції валютних ринків. Дана характеристика міжнародному міжбанківському валютному ринку.25.  Інструменти фінансової безпеки суб"єктів підприємництва і методи їх використання
Пантелєєв В.П., Лепілін М. Г.
інструменти фінансової безпеки, методи використання, функції фінансової безпеки, характеристика інструментів фінансової безпеки
Вісник ХНУ №935 Стор. 150-158

Удосконалені сутність інструментів фінансової безпеки суб"єктів підприємництва і методи їх використання.26.  Дослідження конкурентної взаімодії онлайнових соціальних сітей
Кононова К.Ю.
моделювання, нелінійна динаміка, соціальні сіті, кількість користувачів
Вісник ХНУ №935 Стор. 159-165

Для оцінки і прогнозування чисельності користувачів соціальних сітей в статті запропоно-вано використовувати інструментарій нелінійної динаміки. Було показано, що система з постійними коефіцієнтами досить добре описує динаміку користувачів в короткостроковій перспективі, однак поява нових сервісів, зміна стратегії сіті та її конкурентів призводять до руху параметрів системи, що істотно впливає на довгострокову динаміку користувачів.27.  Нормативно-правова база торгівельно-економічних відносин між україною та вірменією
Акзібек"ян Г.Я.
нормативно-правова база, торговельно-економічні відносини, торговельні угоди, стратегічне партнерство, зовнішня торгівля
Вісник ХНУ №935 Стор. 166-170

У статті робиться аналіз нормативно-правової бази торговельно-економічних відносин між Україною та Вірменією. Вивчено торговельно-економічні угоди між Україною та Вірменією. У завершені визначені тенденції подальшого розвитку українсько-вірменських торговель-но-економічних відносин.28.  Оптимізація шляхів розвитку світового фінансового ринку
Волкова Ю.Г.
механізм, глобалізація, фінансова складова, реформи, система регулювання
Вісник ХНУ №935 Стор. 170-175

В статті розглядаються основні шляхи оптимізації подальшого розвитку світового фінансо-вого ринку. Відзначені загальні завдання, які стоять перед світовою фінансовою спільнотою в період фінансової глобалізації.29.  Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах економічної інтеграції та лібералізації світогосподарських відносин
Гончаренко Н.І.
конкурентоспроможність, національна економіка, лібералізація
Вісник ХНУ №935 Стор. 176-180

У даній статті проведено дослідження особливостей міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Запропоновано механізм використання міжнародних конку-рентних переваг національної економіки в умовах лібералізації світогосподарських відносин.30.   Уникнення оподаткування створює "брудні" гроші
Крівуц Ю.М.
"брудні" гроші, экономическая деяльність, налоги, уплата
Вісник ХНУ №935 Стор. 181-188
31.  Теоретичні концепції щодо визначення фондових бірж та їх економічна еволюція
Мірошниченко Т.М.
цінні папери, фінансова глобалізація, національні фондові ринки, система регулювання
Вісник ХНУ №935 Стор. 188-192

В статті розглянуті основні етапи становлення фондових бірж Європейських держав, про-аналізовані підходи вчених-економістів до визначення фондових бірж та фондових ринків.32.  Перспективи дедоларизації світової валютної системи
Непрядкіна Н.В.
світова валютна система, наднаціональна валюта, валютний кошик, глобалізація, світова фінансова криза, валюта
Вісник ХНУ №935 Стор. 193-198

У статті розглянуто специфіку функціонування сучасної світової валютної системи доларо-вого стандарту. З огляду на підрив авторитету долара США в умовах світової фінансової кризи запропоновано реформування світової валютної системи через створення й запровадження наднаціональної валюти.33.  Еволюція поглядів на резервну валюту та її роль в економіці
Сідоров В.І.
Інститут резервних валют (ІРВ), регіоналізація, Азіатський валютний союз (ACU), золотий динар (Al - rahn)
Вісник ХНУ №935 Стор. 199-203

Дана робота присвячена дослідженню особливостей формування інституційної структури на основі такої категорії як "резервна валюта". Дослідження даного питання включають в себе глибокий розгляд функцій валюти та її внутрішньої резервної суті, а також виділення тенденцій розвитку нової інституційної формації. При дослідженні використовується інституціональний підхід.


Знайдено: 33 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна